Olympic Handball Players of China: Zhai Chao, Zhang Weihong, Wang Mingxing, Sun Xiulan, Chen Zhen, He Jianping, Yu Geli, Zhang Li, Zhang Peijun
Out of Stock
Notify me when this book is in stock?

 
Book Details
ISBN-13: 9781157380979
EAN: 9781157380979
Publisher Date: 15 Sep 2010
Height: 150 mm
No of Pages: 70
Spine Width: 4.25 mm
Width: 225.5 mm
ISBN-10: 1157380972
Publisher: Books LLC
Binding: Paperback
Language: English
Series Title: English
Weight: 113.5 gr
User Reviews

Be the first to Write a Review on this book Olympic Handball Players of China: Zhai Chao, Zhang Weihong, Wang Mingxing, Sun Xiulan, Chen Zhen, He Jianping, Yu Geli, Zhang Li, Zhang Peijun