Olympic Handball Players of China: Zhai Chao, Zhang Weihong, Wang Mingxing, Sun Xiulan, Chen Zhen, He Jianping, Yu Geli, Zhang Li, Zhang Peijun
Available