People from Tangshan: Jiang Wen, Li Dazhao, Wang Zhaoguo, Li Haifeng, Yang Xiufeng
Available